Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285). Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

W naszej diecezji ten sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić proszę, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełnia następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • prowadził życie zgodne z wiarą
  • może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata. Jeśli jest to niemożliwe – również inny wierzący katolik, bierzmowany i praktykujący. W ostateczności świadkami mogą być także rodzice dziecka. Podczas bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w jego chrześcijańskim życiu.

Kandydat do bierzmowania powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej, a więc być po spowiedzi. Również rodziny kandydatów, zwłaszcza rodzice i świadkowie, powinni uczestniczyć w naukach i nabożeństwach przygotowawczych i w dniu bierzmowania przystąpić do Komunii świętej. Bierzmowania udziela biskup lub upoważniony do tego kapłan w czasie uroczystej Mszy św.