Róże różańcowe

ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw zawsze tak bardzo polecana przez Kościół, sięgająca czasów św. Dominika.

Modlitwa ta ma charakter medytacyjno-kontemplacyjny, wyrażony w czterech częściach – tajemnicach: Radosnej, Światła, Bolesnej i Chwalebnej. Może mieć w zależności od intencji modlącego wymiar błagalny, wstawienniczy lub dziękczynny.

W objawieniach Fatimskich Matka Boża przekazała w 1917 roku 15 obietnic. Powiedziała między innymi:Różaniec stanowi skuteczną broń przeciw piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie… Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie różańca , nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez sakramentów świętych…
Wielkim czcicielem Różańca Świętego, jego orędownikiem był św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716) autor wspaniałych dzieł, szczególnie: Przedziwny Sekret Różańca. Szczególny charyzmat jako apostoł Różańca miał bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości była oparta na natchnieniu jakie usłyszał w głębi serca: Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! Bliższy naszym czasom jest św. Ojciec Pio, który różańcem, a nazywał go ”bronią Maryi” zawsze pokonywał szatana i jego wszystkich wysłanników. Jego ostatnim życzeniem dla duchowych dzieci było: „Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, by Ją kochano – zawsze odmawiajcie różaniec”.

Trójce dzieci z Fatimy Maryja powtarzała: Módlcie się, módlcie się wiele na Różańcu…. mówcie go co dziennie, powiedzcie ludziom by odmawiali Różaniec. Patrz na mnie i mów Różaniec – mówiła Matka Najświętsza do Bernadetty w Lourdes.

Ojciec św. Jan Paweł II mówił: Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną w swej prostocie i w swej głębi. W Liście apostolskim na Rok Różańca pisze: Różaniec zatem choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. Zatem przesuwając paciorki różańca modląc się rozważamy jednocześnie najgłębsze treści Ewangelii.

Róże Różańcowe w naszej parafii były od dawna. Każda Róża ma swojego Patrona. Obecnie w 4 Różach modli się 80 parafian. Są to: Róża św. Faustyny, św. Teresy z Lisieux, św. Józefa i św. Anny. Jest to największa wspólnota modlitewna w parafii wypraszająca wiele łask, modląca się w Intencjach Papieskich Kościoła oraz wszystkich intencjach parafii. 

Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 800 w kościele. Każdy członek Róży modli się jedną dziesiątką Różańca, co daje codziennie cały Różaniec, gdyż w każdej Róży jest 20 członków, z których każdy modli się przez miesiąc losowo wybraną jedną tajemnicą z tej Róży korzystając z 20 odmówionych tajemnic codziennie, czyli całego różańca.

Podczas zmiany tajemnic ks. Proboszcz:

 • w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego
 • podaje miesięczną intencję
 • zachęca do wspólnego odmówienia jednego dziesiątka Różańca
 • błogosławi
 • na zakończenie śpiew pieśni maryjnej

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
 • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
 • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy

Święta Penitencjaria 25 października 1967r. udzieliła członkom Żywego Różańca 8 odpustów zupełnych w ciągu roku pod zwykłymi warunkami. 

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia)
 • w Święto Królowej Różańca Świętego (7 października)
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia)
 • Narodzenia Pana Jezusa (25grudnia)

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE ZŁOŻONE PRZEZ NAJŚW. MARYJĘ PANNĘ ŚW. DOMINIKOWI

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.